Pārstāvniecība tiesā

Uzņēmuma juristi pārstāvēs Jūsu intereses tiesā / šķīrējtiesā Civiltiesību un Administratīvo tiesību jautājumos uz pilnvaras pamata.

Juridisko personu pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru, pilnvarā uzskaitot pārstāvības robežas.

Fizisko personu pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru.

Gan fiziskas, gan juridiskas personas var pilvarot citu personu pārstāvēt viņa intereses tiesā, izsakot mutvārdu pieteikumu tiesas sēdē.

Ja esat pilnvarojuši citu personu pārstāvēt Jūsu intereses tiesā, Jums ir visas tiesības personīgi piedalīties tiesas sēdēs, bet personīgā piedalīšanās tiesas sēdēs nav obligāta.

Veiksmīga pārstāvniecība tiesā sakas jau ar prasības pieteikuma vai paskaidrojuma uz iesniegto prasību sagatavošanu. Izskatot prasītāja prasības pieteikumu un atbildētāja paskaidrojumus, tiesnesim veidojas priekšstats par strīdā iesaistītajām pusēm un strīda apstākļiem.

Mūsu juristi darīs visu iespājamo, lai uzsāktā tiesāšanās neieilgtu. Ja tas ir iespējams, centīsies panākt mierizlīgumu, kas nebūs pretrunā ar klienta interesēm. Mierizlīgums ļauj klientam būtiski ietaupīt gan naudu, gan līdzekļus Ja mierizlīgums nav iespējams, centīsimies panākt maksimālu klienta interešu apmierināšanu.