Parādu piedziņa

Parādu atmaksas problēma ir vairāk vai mazāk pastāvējusi vienmēr, gan labos, tā sauktajos “treknajos gados”, gan  krīzes ietekmē.

Piedāvājam palīdzību parādu atgūšanas procesā.

Nododot parādnieka lietu izpildei, kreditors izsniedz Pilnvaru rīkoties kreditora vārdā, veicot visas nepieciešamās darbības likuma ietvaros, lai parāds tiktu atgriezts, tas ir, mutiski atgādinājumi parādniekam, pretenziju nosūtīšana, prasības pieteikuma sagatavošana tiesai, pārstāvība tiesā, tiesas lēmuma pārsūdzēšana apelācijas un kasācijas kārtībā (pēc nepieciešamības), izpildu raksta iesniegšana zvērinātam tiesu izpildītājam, kā arī parāda piedziņas gaitas uzraudzība, sadarbojoties ar zvērinātu tiesu izpildītāju.

Lai parādu piedziņa būtu veiksmīga, juristi:

  • pārbauda, analizē un izvērtē kreditora iesniegtos dokumentus,  kas apliecina parāda saistību rašanos, pušu tiesības un pienākumus, kas ietverti līgumos,
  • sagatavo un nosūta parādniekam pretenziju ar informāciju par izsniegto pilnvaru, prasību atmaksāt parādu, aprēķināto parāda summu atšifrējumu,
  • izvērtē izdevīgāko parāda atgūšanas procesu – vienošanos par izlīgumu un apmaksas grafiku, parādu piedziņu brīdinājuma vai prasības tiesvedības kārtībā,
  • sagatavo un iesniedz tiesā prasību par parāda piedziņu,
  • pārstāv tiesā kreditora intereses,
  • nepieciešamības gadījumā tiesas nolēmumu pārsūdz apelācijas vai kasācijas kārtībā,
  • tiesas nolēmumam stājoties spēkā, iesniedz iesniegumu tiesu izpildītājam par tiesas nolēmuma piespiedu izpildi, sadarbībā ar tiesu izpildītāju realizē faktisko parāda piedziņu.